Generalforsamling


Generalforsamling i Maglebrænde Beboerforening
Onsdag den 1. juli 2020 kl. 19.00 i Maglebrænde Forsamlingshus.


Dagsorden:
1. Valg af tre stemmetællere.

2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning.
4. Kasserer forsamlingshuset forelægger det reviderede regnskab.
5. Kasserer beboerforeningen forelægger det reviderede regnskab.


6. Valg til bestyrelse – på valg er:
Erik Jensen modtager genvalg
Niels Hansen modtager genvalg
Carl Petersen modtager genvalg
Sven Poulsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet for 
indtræder suppleant H.C. Hansen for det næste år.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor - på valg er: Henrik Dalgas modtager genvalg
9. Valg af revisorsuppleant – på valg er: Rita Jensen modtager ikke genvalg


10. Ændring af vedtægter. vedr. formål og bekendtgørelse af generalforsamling.


11. Indkomne forslag.


13. Fastsættelse af kontingent. Ved ændring af kontingent træder dette først i kraft
01.01 det kommende år (følger regnskabsåret).
14. Eventuelt.


NB! Inden generalforsamlingen serveres – sædvanen tro – pølser, som vi plejer.
Vi tager hensyn til afstand m.m.