Generalforsamling

Generalforsamling i Maglebrænde Beboerforening


Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Maglebrænde Forsamlingshus.


Dagsorden:

1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning.
4. Kasserer forsamlingshuset forelægger det reviderede regnskab.
5. Kasserer beboerforeningen forelægger det reviderede regnskab.
6. Valg til bestyrelse – på valg er:
Niels Hansen - modtager genvalg
Erik Jensen - modtager genvalg
Carl Petersen - modtager ikke genvalg
7. Valg af suppleant – på valg er:
Lars Hansen - modtager genvalg
8. Valg af revisor - på valg er:
Henrik Dalgas - modtager genvalg
9. Valg af revisorsuppleant – på valg er:
Mogens Hansen
10. Indkomne forslag.
11. Fastsættelse af kontingent. Ved ændring af kontingent træder dette 
først i kraft 01.01.2023 det kommende år (følger regnskabsåret).
12. Eventuelt.


NB! Inden generalforsamlingen serveres – sædvanen tro – pølser, som vi
plejer. Vi tager hensyn til afstand m.m.