Vedtægter

Nykøbingvej 116

4850 Stubbekøbing

 

 

Maglebrænde Sogns Beboerforening Vedtægter

 

 

 

§ l. Navn

Foreningens navn er "MAGLEBRÆNDE sogns BEBOERFORENlNG” med hjemsted i Guldborgsund kommune.

 

 

§2. Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor kommunalbestyrelsen og andre offentlige myndigheder, og at arbejde for at styrke de kulturelle værdier i lokalsamfundet.

 

 

§ 3. . Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle myndige personer (over 18 år) men kun medlemmer med nuværende eller tidligere bopæl i Maglebrænde sogn har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Personer som har anden tilknytning til Forsamlingshuset kan såfremt generalforsamlingen beslutter det, indtræde i bestyrelsen. Dog skal flertallet af bestyrelsen bestå af medlemmer bosiddende i Maglebrænde sogn.

 

Et medlemskab omfatter enkeltpersoner eller familier. Familiekort omfatter 2 personer med samme bopæl, og begge navne optages på medlemslisten, og begge har stemmeret i henhold til ovenstående regler.

 

 

§ 4. Myndighed

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den daglige ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, i henhold til bestemmelsen i § 3. Valget gælder for 2 år, og der vælges 4 i ulige år og 3 i lige år.

 

 

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

 

§6. Bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøder, og sørger for at trufne beslutninger udføres, i formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Kassereren fører medlemslisten, iværksætter den årlige kontingentopkrævning, fører regnskabet, og sørger for at foreningens midler opbevares på betryggende måde, kontanter ud over mindre beløb indsættes i pengeinstitut.

Sekretæren fører protokol over det passerede ved generalforsamlingen og bestyrelsesmøder, samt indfører en beskrivelse af afholdte arrangementer i protokollen. Protokollen oplæses, før den underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7. Regnskab og revision

Regnskabsåret er fra 01-01 til 31-12.

Der vælges 2 revisorer, valget gælder for 2 år, der vælges 1 hvert år. Desuden vælges én suppleant hvert år.

De 2 valgte revisorer gennemgår regnskabet med bilag, og påser at kassebeholdningen er til stede og er i overensstemmelse med regnskabet.

 

§ 8. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde mindst hver 3. måned, og ellers så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

§ 9. Medlemsrettigheder

Foreningens medlemmer kan, enten mundtligt eller skriftligt, indgive forslag til enhver af bestyrelsens medlemmer til behandling ved bestyrelsesmøderne, ved mundtlige forslag noterer den der modtager forslaget dette op og forelægger det på lige fod med skriftlige forslag. Efter behandlingen skal forslagsstilleren have besked om udfaldet af behandlingen.

Bestyrelsen kan tage initiativ til aktiviteter for såvel voksne som børn.

 

§ 10. Ansøgninger

Hvis vedtagelser i bestyrelsen kræver ansøgning om tilladelse eller tilskud fra kommunalbestyrelsen eller andre offentlige myndigheder, sørger formanden for at ansøgning bliver indgivet til de pågældende myndigheder.

 

 

§ 11. Afstemning

Der kan ved alle afstemninger begæres skriftlig afstemning.

Ved afstemninger gælder almindeligt flertal, undtagen dog ifølge § 15 og 16.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Et eventuelt mindretals synspunkt indføres i protokollen sammen med vedtagelsen.

 

 

§ 12. Beslutning

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.

 

§. 13. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes l gang årligt i februar måned.

Datoen bekendtgøres i Lokal avis 3 uger før, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres til formanden senest 14 dage før dens afholdelse. Dagsorden udsendes skriftlig til alle medlemmer mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af 3 stemmetællere.

 

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed..

 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

 

5. Valg af bestyrelse. Med navn på de der afgår og om de ikke modtager genvalg.

 

6. Valg af l suppleant, som ovenfor.

 

7 Valg af revisor og revisorsuppleant, som ovenfor.

 

8. Indkomne forslag.

 

9. Fastsættelse af kontingent.

 

10. Eventuelt.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når 1/3 af bestyrelsen og 1/3 af medlemmerne kræver det.

 

15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på den årlige generalforsamling, men kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

§ 16 Opløsning.

 

Foreningen kan opløses, hvis det vedtages på 2 generalforsamlinger med l måneds mellemrum, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved opløsning skal foreningens aktiver gå til et almennyttigt formål efter bestemmelse på den afsluttende generalforsamling.

 

 

Denne vedtægt er vedtaget ved den stiftende generalforsamling 13. oktober 1982 og senere ændret den 23. september 1997 og den 24. september 2000, den 18. september 2002. den 12. november 2008. og den 22 feb. 2011